Regulamin serwisu

§ 1

Definicje

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 3. Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. DSA – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
 5. Formularz zamówienia – formularz, za pomocą którego Kupujący może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę.
 6. Kupujący lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
 7. Kod Rabatowy – unikalny kod (ciąg znaków), który może zostać wykorzystany przez Kupującego do obniżenia Ceny.
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 202 poz. 1610 z późn. zm.).
 9. Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu teleinformatycznego Serwisu przypisanych konkretnemu Kupującemu.
 11. Media społecznościowe – platformy społecznościowe, w ramach których Sprzedawca tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Kupującym. 
 12. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Serwisie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 13. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.).
 14. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 poz. 34 z późn. zm.).
 15. Produkt – pomoc logopedyczna/edukacyjna zamieszczona w Serwisie w postaci pliku lub przedmiotu fizycznego.
 16. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 17. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 18. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, określający także warunki korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym Usługi pośredniej, regulujący stosunki pomiędzy Sprzedawcą jako dostawcą Usługi pośredniej a Odbiorcą usług.
 19. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 
 20. Serwis – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod domeną www.logopedarybka.pl umożliwiająca Użytkownikom posiadającym odpowiednie urządzenia cyfrowe, przeglądanie oraz pobieranie plików cyfrowych, a także dokonywanie zamówień przedmiotów fizycznych. 
 21. Sprzedawca – Gabinet Logopedyczny „Rybka” Magdalena Rybka, ul. Wolnica 2 32-700 Bochnia , NIP 8681950786, Regon 361880932, e-mail: logopedarybka@gmail.com.
 22. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie.
 23. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym TZEC;
 24. Towar z Elementami Cyfrowymi (TZEC) – Towar oferowany przez Sprzedawcę, zawierający Treść Cyfrową lub Usługę elektroniczną, bez których Towar nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Treści Cyfrowe lub Usługi elektroniczne mogą być dostarczane przez Sprzedawcę lub podmiot trzeci.
 25. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 26. Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży Produktów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi elektronicznej i Usług pośrednich, na rzecz Kupującego.
 27. Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży Produktu i/lub dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Serwisu, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Produktów na Kupującego i/lub do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.
 28. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 29. Usługa elektroniczna – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu.
 30. Usługa podstawowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę w ramach jego podstawowej działalności gospodarczej;
 31. Usługa pośrednia – jedna z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczona przez Sprzedawcę:
 1. usługa „zwykłego przekazu”: usługa transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Użytkownika lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
 2. usługa „cachingu”: usługa transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Użytkownika, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;
 3. usługa „hostingu”: usługa przechowywania informacji przekazanych przez Użytkownika oraz na jego żądanie.
 1. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.).
 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2023 poz. 2759 z późn. zm.).
 3. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 poz. 344 z późn. zm.).
 4. Voucher – unikalny kod (ciąg znaków), który może zostać wykorzystany przez Kupującego do zapłaty Ceny lub części Ceny.
 5. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Kupującego, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Serwis jest dostępny w domenie https://logopedarybka.pl/ i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Kupujący może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz innych Użytkowników.
 3. Serwis nie służy do zawierania Umów pomiędzy Kupującymi.   
 4. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej pod adresem: logopedarybka@gmail.com lub formularza kontaktowego. Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Użytkownika ze Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Kupującemu lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Regulamin dostępny jest w domenie https://logopedarybka.pl/regulamin/. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem skorzystania z Serwisu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3

Usługi Elektroniczne i minimalne wymagania sprzętowe

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi elektroniczne oraz prowadzi sprzedaż Produktów. Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z usług elektronicznych w szczególności poprzez:
 1. umożliwienie przeglądania zawartości Serwisu;
 2. zarejestrowanie Konta Użytkownika i korzystanie z Konta Użytkownika; 
 3. składanie zamówień i zawieranie Umów;
 4. korzystanie z płatnych Treści Cyfrowych po uprzednim ich zakupie, jeśli do ich odtworzenia konieczne jest posiadanie Konta Użytkownika;
 5. zapisanie do Newslettera.
 1. Usługi elektroniczne są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie i odpłatnie. Przeglądanie publicznie dostępnej treści umieszczonej na Serwisie jest nieodpłatne. Sprzedawca wyodrębnił w Serwisie zakres Usług elektronicznych, z których skorzystanie przez Kupującego wymaga dokonania Płatności i zawarcia Umowy.  
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 3. Do skorzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania Zamówień na Produkty potrzebne są:
 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Serwisu, np. sprawna klawiatura;
 2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Użytkownik sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Użytkownika i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).
 1. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich. Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe lub Usługi elektroniczne były zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Kupującym. W tym celu dba o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce poprawić ich jakość.
 4. Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które mają na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług elektronicznych na jak najwyższym poziomie. W trakcie prowadzenia prac technicznych i informatycznych dostęp do Serwisu może być utrudniony. W razie problemów technicznych Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i poinformować o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu. 

§ 4

Produkty i Treści Cyfrowe lub Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie

 1. W Serwisie dostępne są w szczególności: pliki tekstowe, obrazy, grafiki, nagrania audio, nagrania wideo. 
 2. Korzystanie z treści publicznie dostępnych odbywa się anonimowo tj. bez konieczności podawania danych osobowych Użytkownika oraz zakładania Konta Użytkownika. 

§ 5

Newsletter

 1. W odniesieniu do niektórych Treści Cyfrowych Sprzedawca może zapewniać możliwość ich otrzymania bez konieczności zapłaty Ceny, ale w zamian za zapis do Newslettera.
 2. Usługa wysyłki Newslettera jest dostępna w domenie www.logopedarybka.pl i na odpowiednich podstronach Serwisu po dokonaniu rejestracji w odpowiednim formularzu Newslettera oraz jest świadczona przez Sprzedawcę na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Celem skutecznego zapisu na Newsletter i korzystania z usługi Newsletter Użytkownik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu i/lub w wiadomościach elektronicznych, które zostaną do niego wysłane na podany adres e-mail.
 4. Celem Zamówienia usługi Newsletter konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
 1. imienia, 
 2. adresu e-mail,
 3. nr telefonu (opcjonalnie),
 4. zaznaczenie odpowiednich zgód:
  1. akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkboxa). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia na usługę Newsletter.
  2. zaznaczenie innych zgód, jeśli są dostępne i wskazane (opcjonalnie).
 1. Warunkiem skorzystania z Newslettera oraz zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi elektronicznej w ramach Newslettera jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 2. Wysłanie przez Użytkownika formularza Newslettera stanowi oświadczenie woli Użytkownika zamówienia usługi Newsletter zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Przesłanie formularza Newslettera prowadzi jednocześnie do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych. Użytkownik nie płaci Ceny za dostarczenie Treści Cyfrowych. Formą zapłaty za dostarczenie Treści Cyfrowych jest zapis do Newslettera i zgoda na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych. 
 4. Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Sprzedawcy musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania Newslettera.
 5. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Sprzedawcy oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila czy wiadomości tekstowej w rozumieniu UŚUDE. 
 6. Poprzez zapis na Newsletter Użytkownik automatycznie wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Sprzedawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 Prawa telekomunikacyjnego. 
 7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Sprzedawcę lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 8. Po zawarciu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w sposób opisany powyżej, Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych opłaconych zapisem do Newslettera.
 9. Usługa Newsletter jest dostarczana przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub zaprzestania realizacji Usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Po wycofaniu zgody, dane Kupującego mogą być przechowywane w bazie newsletterowej w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń tj. do wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez Newsletter, działań Sprzedawcy (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 6

Konto Użytkownika

 1. Sprzedawca świadczy również na rzecz Użytkownika usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta Użytkownika oraz zapewnianiu Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika za pomocą logowania, jeżeli Użytkownik zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Użytkownika w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt, Treść cyfrową lub inną Usługę elektroniczną.
 2. W celu założenia Konta Użytkownika Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.
 3. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta Użytkownika.
 4. Założenie Konta Użytkownika w Serwisie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w Serwisie a także do korzystania z wskazanych Treści cyfrowych lub Usług elektronicznych. 
 5. Konto Użytkownika jest rejestrowane automatycznie w wyniku złożenia Zamówienia jako niezbędne do wykonania Umowy i dostarczenia Treści Cyfrowych.
 6. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta Użytkownika, umowa o dostarczenie nieodpłatnej Usługi elektronicznej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. Użytkownik może w każdej chwili wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 8. Sprzedawca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika, podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Należą do nich w szczególności: stosowanie antywirusów czy też używanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych narzędzi, z których korzysta.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi elektronicznej z umową w zakresie, w jakim poinformował Użytkownika o wymogach związanych z korzystaniem z usługi elektronicznej przed zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnia tychże wymogów.
 10. Kupujący nie może udostępniać danych Konta Użytkownika osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont Użytkownika przez jednego Użytkownika.
 11. W wypadku Użytkowników będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej i usunąć Konto Użytkownika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Użytkownika przed rozwiązaniem umowy.
 12. W wypadku Użytkowników będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci prowadzenia Konta Użytkownika i usunąć Konto Użytkownika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu i Konta Użytkownika w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta Użytkownika i Serwisu, w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty, Treści cyfrowe i Usługi elektroniczne Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Serwisu i Konta Użytkownika w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto Użytkownika. W tym celu powinien skontaktować się w tej sprawie ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail: logopedarybka@gmail.com. Usunięcie Konta Użytkownika prowadzi do utraty dostępu do przypisanych do Konta Użytkownika Treści Cyfrowych.
 14. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Usługi elektronicznej, np. śledzenie historii zamówień.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika Sprzedawca może uniemożliwić Kupującemu dalsze korzystanie z Usługi elektronicznej w postaci prowadzenia Konta Użytkownika, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do tej Usługi elektronicznej lub przez zablokowanie Konta Użytkownika. 
 16.  Wskutek usunięcia Konta Użytkownika przez Sprzedawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie Użytkownika. Jeśli Użytkownik uzyskał dożywotni dostęp do korzystania z produktów dostępnych na Koncie Użytkownika, Sprzedawca umożliwia mu pobranie dostępnych Plików w określony przez Sprzedawcę sposób. 

§ 7

Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy

 1. Kupujący może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Serwisu. 
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto Użytkownika w Serwisie. Jeżeli Kupujący posiada Konto Użytkownika w Serwisie, przed złożeniem Zamówienia powinien się do niego zalogować. 
 4. W przypadku złożenia Zamówienia przez niezarejestrowanego użytkownika, Konto Użytkownika jest rejestrowane automatycznie w wyniku złożenia Zamówienia jako niezbędne do wykonania Umowy i dostarczenia Treści Cyfrowych.
 5. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Kupujący powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie. Kupujący powinien w pierwszej kolejności dodać Produkt do koszyka pokazany wraz z ceną i opisem Produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub zobaczyć aktualny stan koszyka, a następnie kliknąć w przycisk finalizujący zamówienie.
 6. Kupujący ma możliwość wpisania Kodu Rabatowego, jeśli taki posiada. Następnie, po wpisaniu Kodu Rabatowego cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. 
 7. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest uzupełnienie formularza zamówienia i podanie przez Kupującego danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. 
 8. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. 
 9. W przypadku wstrzymania realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę z uwagi na wątpliwości dotyczące podanych danych osobowych Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 10. W procesie składania Zamówienia Kupujący obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy Płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Serwisie.
 11. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zamówienia oraz treści Regulaminu.
 12. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk finalizujący zamówienie – Kupujący ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy Płatności.
 13. Kupujący, dokonując kliknięcia w przycisk finalizujący zamówienie, ma świadomość, iż zawarcie Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 14. Kupujący dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z form Płatności, dostępnej w Serwisie, a następnie dokonuje wpłaty.
 15. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.
 16. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 17. Rodzaj zawartej Umowy zależy od wybranych przez Kupującego Produktów i tak:
  1. w przypadku wyboru Towarów będzie to zawarcie umowy sprzedaży;
  2. w przypadku wyboru Treści Cyfrowych będzie to zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
  3. w przypadku wyboru Usług podstawowych będzie to zawarcie umowy o świadczenie usług.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 2. nieotrzymania wpłaty w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

§ 8

Przedsprzedaż

 1. Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż wybranych Produktów. 
 2. Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia przed premierą (sprzedażą dostępnych Produktów w Serwisie) Produktów w cenie specjalnej, zazwyczaj niższej niż cena docelowa.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty nowe i cechujące się małą dostępnością, lub takie, które dopiero ukażą się w Serwisie.
 4. Sprzedawca oznaczy produkty objęte przedsprzedażą tak, by Kupujący mógł z łatwością zidentyfikować Produkt w przedsprzedaży. 
 5. Sprzedawca wskaże termin dostępności Produktów objętych przedsprzedażą oraz wskaże termin w jakim Produkty najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą przekazywane Kupującym
 6. Zakupione podczas przedsprzedaży Produkty są co do zasady realizowane w kolejności dokonanych Zamówień. 
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany daty od jakiej Produkty będą dostępne i od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą przekazywane Kupującym, w szczególności na skutek opóźnień nie wynikających ze strony Sprzedawcy. 
 8. Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z przedsprzedażą poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego.
 9. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument lub PNPK i nie wyraża on zgody na przedłużenie terminu dostarczenia Produktu lub zmianę warunków sprzedaży Produktu objętego przedsprzedażą, może zrezygnować z nabycia Produktu, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie Płatności dokonane w ramach przedsprzedaży. 

§ 9

Cena oraz formy płatności

 1. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT lub inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy prawa np. podatek akcyzowy).
 2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Serwisie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów, Treści cyfrowych lub Usług elektronicznych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu. 
 4. Możliwość skorzystania z określonego Kodu Rabatowego lub promocji może być ograniczona w czasie, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego Kodu Rabatowego. Kody Rabatowe mogą być udostępniane w różnych okolicznościach, np. w zamian za zapis do Newslettera. 
 5. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej i umieści stosowną informację w Serwisie. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Serwisu albo w Regulaminie danej promocji.
 6. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 7. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 8. Dostępne metody Płatności za zamówienie są opisane na stronie Serwisu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 9. Jeżeli Kupujący wybrał Płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania Płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał Płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania Płatności. 
 10. W przypadku płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu/płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 11. Zapłata za Zamówienie powinna nastąpić w terminie 2 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Produktu, i anulować złożone Zamówienie. 
 12. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, są obsługiwane przez PayPro SA.
 13. Faktura jest doręczana Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.

§ 10

Vouchery

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującym dokonania zakupu Vouchera, pozwalającego na kupno Produktów oferowanych w Serwisie. 
 2. Voucher ma unikalny kod wygenerowany przez Sprzedawcę w wyniku złożenia przez Kupującego. Warunkiem wydania Vouchera jest uprzednie opłacenie w pełnej wysokości zamówienia oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Vouchery są dostępne w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.
 4. Voucher może mieć formę cyfrową lub drukowaną. 
 5. Kupujący w momencie składania zamówienia deklaruje czy chce otrzymać Voucher w wersji drukowanej czy cyfrowej.
 6. Voucher udostępniany jest Kupującemu w formie cyfrowej na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. 
 7. Voucher w formie drukowanej jest dostarczany Kupującemu w taki sam sposób jak Towar.
 8. Sprzedawca nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych Voucherów dostarczonych Kupującemu w formie drukowanej. Przedstawiając Dowód zapłaty, Kupujący może poprosić o wysłanie Vouchera w formie cyfrowej. 
 9. Voucher posiada określoną wartość nominalną brutto wskazaną w opisie Vouchera w Serwisie.
 10. Voucher może zostać wykorzystany jako forma zapłaty za zamówienie składane przez Kupującego poprzez wprowadzenie kodu w przeznaczonym do tego miejscu, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. 
 11. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części. 
 12. W przypadku, gdy kwota do zapłaty za zamówienie jest niższa niż wartość Vouchera, Sprzedawca nie zwraca Kupującemu różnicy. W przypadku, gdy kwota do zapłaty za zamówienie jest wyższa niż wartość Vouchera, Kupujący dopłaca różnicę.
 13. Wykorzystanie Vouchera może być ograniczone do określonych Produktów lub grup Produktów. Ograniczenia związane z Voucherem są zawsze wskazane w opisie Vouchera w Serwisie.  
 14. Voucher może być wykorzystany tylko jeden raz. 
 15. Voucher może mieć termin ważności, po upływie którego wykorzystanie Vouchera nie jest możliwe. Jeżeli Voucher posiada termin ważności, jest on wskazany w opisie Vouchera w Serwisie. Konsument lub PNPK mogą zwrócić się do Sprzedawcy o zwrot w pieniądzu wartości niewykorzystanego Vouchera po upływie terminu jego ważności. 
 16. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny lub ponoszenia kosztów.
 17. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, rozpoczyna się od daty doręczenia Vouchera.
 18. Zwrot Płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 19. Sprzedawca dokonuje zwrotu Patności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 20. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykonania usługi przez Sprzedawcę.
 21. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność Vouchera z Umową. W przypadku Vouchera w formie drukowanej, do zasad odpowiedzialności Sprzedawcy stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową. W przypadku Vouchera w formie cyfrowej, do zasady odpowiedzialności Sprzedawcy stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowej z Umową.

§ 11

Dostawa Towarów 

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę Płatności za zamówienie. 
 2. Sprzedawca kompletuje zamówiony produkt, pakuje oraz nadaje przesyłkę do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia. 
 3. Koszty dostawy Towaru ponosi Kupujący, chyba, że coś innego wynika z informacji zaprezentowanej Kupującemu w Serwisie. 
 4. Koszty dostaw podane są w momencie składania zamówienia i przeliczania koszyka. Kupujący może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia. Ceny Towarów nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem Serwisu lub dostawców tych usług. 
 5. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania Płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedający podaje czas realizacji zamówienia przy każdym Towarze dostępnym w Serwisie. Zamówione Towary powinny zostać wydane Konsumentowi lub PNPK w terminie do 5 dni, chyba że w opisie Towaru został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu Towaru.
 7. Jeżeli Kupujący zamawia Towary z różnym czasem realizacji, dla Sprzedawcy wiążącym terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Towarów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Towarów.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w formularzu zamówienia adres wysyłki.
 9. Dostawy odbywają się w Dni robocze.

§ 12

Dostawa Treści Cyfrowych lub Usług elektronicznych 

 1. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Treść cyfrową lub Usługę elektroniczną niezwłocznie po zawarciu Umowy i autoryzacji płatności, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej. Dotyczy to przede wszystkim usługi Newsletter dostępnej w ramach Serwisu i pozostałych usług lub treści, które są opisane w niniejszym Regulaminie. Treści Cyfrowe i Usługi elektroniczne mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący.
 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Kupujący lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Usługę elektroniczną uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Kupujący lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 4. Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość e-mail, w której zamieszcza aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej wraz z instrukcją, lub dostarcza instrukcję pobrania Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej (np. z poziomu Konta Użytkownika) w zależności od cech i charakteru Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej, a także możliwości systemowych. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 5. W przypadku, gdy Kupujący poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków doręczenia wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do doręczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 6. Do korzystania z Treści Cyfrowych lub Usług elektronicznych, w zależności od ich rodzaju, jest konieczne ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Treści Cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie w sposób widoczny dla Kupującego. 
 7. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub Usługi Elektronicznej lub instrukcjach przekazanych Kupującemu. 
 8. W przypadku gdy dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Kupującego, Sprzedawca może wprowadzić limit pobrań danej Treści Cyfrowej. 
 9. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej. Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy.
 10. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 11. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych. Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.
 12. Po odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
 1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi, które stanowiły przedmiot Umowy;
 2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę;
 3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
 4. zostały wytworzone przez Konsumenta lub PNPK wspólnie z innymi Kupującymi, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi lub PNPK na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 12 pkt 1-3.
 2. Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej. 

§ 13

Sposób składania reklamacji 

 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail kontakt@logopedarybka.pl.
 3. Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest na ___________________
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Kupujący albo inny, uzgodniony z Kupującym sposób.
 5. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z Polityką Prywatności.
 6. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Kupującego przez Sprzedawcę.

§ 14

Rękojmia za wady i odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową

Rękojmia 

 1. Rękojmia za wady Towarów, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK. 
 2. Do Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.  
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że:
  1. termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy; 
  2. umowa dotyczy Towaru Outletowego, gdzie Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na nabycie Towaru Outletowego; 
  3. w przypadku TZEC Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści Cyfrowych lub usług cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane, jednak nie krócej niż przez dwa lata od chwili dostarczenia TZEC.

Wymiana lub naprawa Towaru 

 1. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy Towaru, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 2. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 
 4. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar na swój koszt. Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt do Sprzedawcy.
 5. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Kupujący może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Kupującego wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

Obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową;
 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył;
 3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
 4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 1. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 2. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 4. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

§ 15

Procedura reklamacji dotycząca Treści Cyfrowych lub Usług elektronicznych

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi elektroniczne były zgodne z Umową i aby Kupujący mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Kupującego o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Kupującego.
 3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa elektroniczna są niezgodne z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 4. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę elektroniczną do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 6. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa elektroniczna są niezgodne z Umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (jeśli były to usługi odpłatne) albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej do zgodności z Umową,
 3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę elektroniczną do zgodności z Umową,
 4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności,
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa elektroniczna są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej z Umową jest nieistotny.
 2. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Kupującego w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej, jeżeli Środowisko cyfrowe Kupującego nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej albo gdy Kupujący, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Kupującego, nie wykonuje tego obowiązku.

§16

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik,
  2. od objęcia w posiadanie przez Kupującego ostatniego Towaru/partii/części – w przypadku dostarczania wielu sztuk Towaru dostarczanego osobno, podzielonego na partie lub części,
  3. od objęcia w posiadanie przez Kupującego pierwszego z Towarów – w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (przykładowo pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Wzór formularza zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostępny jest na ___________________
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego Płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 niniejszego paragrafu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  1. o świadczenie usług, za które Kupując jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Kupującego, na innym trwałym nośniku.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Kupującego poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Kupujący jest zobowiązany zwrócić Towary do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Towar na adres Sprzedawcy.
 10. Kupujący jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od Umowy (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy).
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 12. W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez Serwis w momencie zwrotu pieniędzy na konto Kupującego. Faktura korygująca zostanie wysłana do Kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę. 
 13. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Kupującego w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi elektronicznej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
 1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą elektroniczną, które stanowiły przedmiot Umowy;
 2. dotyczą wyłącznie aktywności Kupującego w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi elektronicznej dostarczonych przez Sprzedawcę
 3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
 4. zostały wytworzone przez Kupującego wspólnie z innymi Kupującymi, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1. W przypadku, gdy Treści Cyfrowe zostały wytworzone przez Kupującego wspólnie z innymi Kupującymi, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Kupującego udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Kupującego w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych lub Usługi elektronicznej dostarczonych przez Sprzedawcę.
 2. Kupujący ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Kupującemu dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi elektronicznej, w szczególności przez uniemożliwienie Kupującemu dostępu do treści cyfrowych.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej, Kupujący jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej i udostępniania ich osobom trzecim.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§17

Prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje Kupującego, że wszelkie Towary, Treści cyfrowe oraz Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Serwisie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Towarów, Treści cyfrowych lub Usług elektronicznych innych autorów, szata graficzna i inne mogą stanowić utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, a w konsekwencji podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Serwisu, co Kupujący akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Kupujący może wykorzystać Towary, Treści cyfrowe oraz Usługi elektroniczne lub wyżej wymienione elementy jedynie za zgodą Sprzedawcy lub innego uprawnionego podmiotu, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku. Brak zgody Sprzedawcy lub innego uprawnionego podmiotu stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Kupujący nie może, zarówno co do całości Towaru, Treści cyfrowej lub Usługi elektronicznej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
 1. udostępniać i prezentować ich osobom trzecim,
 2. publikować niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 3. kopiować, powielać na potrzeby inne niż własny użytek.
 4. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Towary, Treści cyfrowe lub Usługi elektroniczne nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim.

§ 18

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca informuję, że jest administratorem danych osobowych Kupującego.
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://logopedarybka.pl/polityka-prywatnosci/ 

§19

Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Towaru na drodze postępowania mediacyjnego. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.  Konsument ma możliwość m.in. do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument, dążąc do polubownego rozwiązania sporu, ma możliwość skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

§ 20

Szczegółowe regulacje dotyczące DSA

 1. Sprzedający jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się do wszelkich ograniczeń, które nakłada Sprzedawca w związku z korzystaniem z jego usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Kupujących lub użytkowników Serwisu. Sprzedawca projektuje, organizuje i obsługuje Serwis w sposób, który eliminuje możliwość wprowadzenia Kupującego lub Użytkownika w błąd ani nim nie manipuluje lub w inny istotny sposób nie zakłóca lub nie ogranicza zdolności Użytkowników do podejmowania wolnych i świadomych decyzji.
 2. Za pośrednictwem Serwisu, a także za pośrednictwem swoich profili dostępnych w mediach społecznościowych, Sprzedawca umożliwia przekazywanie Użytkownikom Treści Użytkownika, takich jak komentarze, opinie i oceny. 
 3. Sprzedawca wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający mu bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@logopedarybka.pl. Komunikacja może odbyć się w języku polskim i angielskim.
 4. Sprzedawca wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający Użytkownikom bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@logopedarybka.pl. Komunikacja może odbyć się w języku polskim i angielskim.

Treści Użytkownika

 1. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Serwisu lub Mediów społecznościowych Sprzedawcy Treści Użytkownika, które:
 1. stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub 
 2. treści niezgodnych z Regulaminem.
 3. Do treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem zalicza się w szczególności treści: 
 1. niezgodne z tematyką treści dostępnych w Serwisie;
 2. niezwiązane z tematyką Serwisu;
 3. zawierające treści o charakterze spamu;
 4. sprzeczne z dobrymi obyczajami, w szczególności: obraźliwe, naruszające uczucia religijne, naruszające dobra osobiste osób trzecich, wykazujące brak szacunku, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, rasistowskie, wulgarne, hejt wobec osób trzecich, propagujące przemoc, pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, itp.;
 5. naruszające prawa autorskie, prawa własności intelektualnej;
 6. zmierzające do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub informacji poufnych;
 7. zmierzające do prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Sprzedawcy, w szczególności linki reklamowe, marketingowe lub inne linki o charakterze handlowym; 
 8. zmierzające do działalności reklamowej innych serwisów i mediów społecznościowych; 
 9. niezwiązane z danym Towarem czy Usługą albo jakimkolwiek działaniem Sprzedawcy czy Serwisu;
 10. zawierające dane osobowe lub kontaktowe,
 11. zawierające nieprawdziwe informacje lub mogące wprowadzić w błąd innych użytkowników;
 12. dodawane przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny danego towaru.

Moderacja Treści Użytkownika

 1. Sprzedawca może w każdym czasie weryfikować Treści Użytkownika. Sprzedawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną. 
 2. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Kupujących lub zostać usunięta z Serwisu. 
 3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika, Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym Kupującego, który przekazał Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Kupujący, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@logopedarybka.pl. Odwołanie powinno zawierać imię i nazwisko odwołującego, dane kontaktowe oraz szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Sprzedawcy była błędna i powinna zostać zmieniona

Procedura zgłaszania treści nielegalnych

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi zgłoszenie treści, którą uzna za treść nielegalną albo treść naruszającą niniejszy Regulamin, 
 2. Użytkownik dokonuje zgłoszenia tej treści Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Regulaminie oraz wskazuje wszelkie szczegóły niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, w tym:
 1. wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
 2. wskazanie dokładnej lokalizacji informacji, 
 3. jeśli jest to konieczne – dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
 4. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
 5. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne. 
 1. Użytkownik może skorzystać z formularza zgłoszenia nielegalnych treści dostępnego na _____________________
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. Gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Sprzedawcę, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Sprzedawca podejmie decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Sprzedawca nie korzysta ze zautomatyzowanych środków. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Sprzedawca powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
 4. Decyzja Sprzedawcy związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
 1. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
 2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Kupującego lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy XXX oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
 3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
 4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
 5. jasne i przyjazne dla Kupującego informacje na temat przysługujących Kupującemu lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
 1. Podczas rozpatrywania zgłoszenia Sprzedawca może usunąć, ograniczyć widoczność, uniemożliwić dostęp, depozycjonować lub pozostawić zgłoszone treści w Serwisie. Może także zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne, jeśli do takich dochodzi w Serwisie, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części, albo zawiesić lub zamknąć Konto Użytkownika lub osoby trzeciej. Jednocześnie, o swojej decyzji informuje Użytkownika oraz zaangażowane osoby trzecie przekazując im jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli posiada ich dane kontaktowe).
 2. Użytkownik może odwołać się od decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@logopedarybka.pl. Odwołanie powinno zawierać imię i nazwisko odwołującego, dane kontaktowe oraz szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Sprzedawcy była błędna i powinna zostać zmieniona.
 3. Sprzedawca rozpatruje odwołanie Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem.

Kary przewidziane za publikowanie niedopuszczalnych Treści Użytkownika 

 1. Jeżeli Kupujący korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, przekazując jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Sprzedawca może:
 1. zablokować Konto Użytkownika na okres od 7 do 90 dni;
 2. usunąć Konto Użytkownika;
 3. zawiesić Kupującemu korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu na okres od 7 do 90 dni;
 4. trwale uniemożliwić Kupującemu korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.
 1. Wybór przez Sprzedawcę kary, o której mowa w ust. 19 powyżej, zależna jest od okoliczności sprawy oraz naruszenia jakiego dopuścił się Kupujący w związku z publikacją Treści Użytkownika. Przy wyborze kary Sprzedawca działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 2. W przypadku blokady Konta Użytkownika Kupujący, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@logopedarybka.pl. Odwołanie powinno zawierać imię i nazwisko odwołującego, dane kontaktowe oraz szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Sprzedawcy była błędna i powinna zostać zmieniona.

Odpowiedzialność Sprzedawcy za Treści Użytkownika

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika pozostawione w ramach Serwisu, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby postępować z takimi treściami w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Regulaminem, m.in. nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji, nie ułatwia zamieszczania nielegalnych treści, niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie z Regulaminem z poszanowaniem praw podstawowych Użytkowników, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności.

Algorytmiczne podejmowanie decyzji

 1. W ramach Serwisu nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

Współpraca z organami publicznymi w zakresie powiadomień o Nielegalnych Treściach

 1. Jeśli Sprzedawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

Zmiany zasad korzystania z usług Sprzedawcy

 1. Sprzedawca za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Sprzedawcy, m.in. w przypadku zmiany zasad dotyczących informacji dozwolonych na temat jego usług lub o innych tego rodzaju zmianach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Użytkowników do korzystania z usług. 

§ 21

Opinie 

 1. W ramach Serwisu Sprzedawca umożliwia Użytkownikom zamieszczanie opinii i komentarzy o Produktach.
 2. Opinie w Serwisie mogą pojawiać się w różnych miejscach i na różnych podstronach: w opisie Towaru, w specjalnej zakładce służącej do zostawiania opinii pod danym Towarem lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów. 
 3. Każdy Kupujący ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionym Produkcie i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Serwisu i w celach określonych przez Sprzedawcę.
 4. Kupujący powinien sformułować opinię w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 5. Opinia opublikowana przez Kupującego jest rodzajem Treści Użytkownika. W związku z tym, Sprzedawca może moderować opinie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a każda osoba przeglądająca zawartość Serwisu może zgłosić opinię naruszającą zasady Regulaminu.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Serwisie opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Serwisu. 

§ 22

Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Sprzedawca posiada adres elektroniczny Kupującego, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z informacją o zmianie Regulaminu. 
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu w sytuacji korzystania przez Użytkownika z usług typu kurs online z długotrwałym dostępem czasowym, Kupujący otrzyma na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich.
 7. W przypadku Usług Elektronicznych, jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z korzystania z Usług Elektronicznych, np. usunąć Konto Użytkownika, zrezygnować z otrzymywania Newslettera, zaprzestać przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu. 
 8. Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa nabyte przez Kupującego przed dniem wejścia zmiany w życie.
 9. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych. 
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.02.2024r.
 11. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
Scroll to Top