Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE WWW.LOGOPEDARYBKA.PL

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Administrator – Gabinet Logopedyczny “Rybka, zarejestrowany w Bochni, NIP 8681950786, Regon 361880932, e-mail: logopedarybka@gmail.com.

1.2 Sklep – platforma internetowa prowadzona przez Gabinet Logopedyczny “Rybka”, umożliwiająca użytkownikom posiadającym odpowiednie urządzenia cyfrowe, przeglądanie oraz pobieranie plików cyfrowych, a także dokonywanie zamówień przedmiotów fizycznych.

1.3 Produkt – pomoc logopedyczna/edukacyjna zamieszczona w sklepie w postaci pliku lub przedmiotu fizycznego.

1.4 Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, występujące pod postacią plików JPEG, PDF, oferowane przez Gabinet Logopedyczny Rybka” w ramach oferowanych usług, za pośrednictwem sklepu.

1.5 Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

  1. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1 Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 25.0 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

2.2 Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Plików, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych: pliki JPEG i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki JPEG, PDF lub inne urządzenie końcowe, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww plików.

2.3 Podczas odwiedzin przez Klienta strony internetowej Sklepu, system informatyczny Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, datę i godzinę przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług świadczonych przez Sklep dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest strona Sklepu. Klient może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy. Nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł jednak zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

  1. ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

3.1 W ramach prowadzonego sklepu, Gabinet Logopedyczny “Rybka” oferuje Użytkownikom sprzedaż treści cyfrowych oraz produktów, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia.

3.2 Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Kupuję i płacę”.

3.3 Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.4 Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

3.5 Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

3.6 Gabinet Logopedyczny “Rybka” w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).

3.7 Realizacja zamówienia dla produktów rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

3.8 Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich.

3.9 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.10 Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia

3.10 W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.

3.11 Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) w przypadku produktów wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni).

3.12 Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty i spowoduje automatyczne udostępnienie zamówionych treści poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres e-mail, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie treści. Dostęp do treści udostępniony będzie także w zakładce “Moje konto”. Od chwili udostępnienia treści cyfrowe mogą zostać przesłane przez Użytkownika, przy czym pobranie treści wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszych treści.

3.13 Gabinet Logopedyczny “Rybka”  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.

3.14 W przypadku wysyłki przedmiotów konkretnych, Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika. Sposoby dostawy oraz koszty przesyłki zamieszczone są w opisie konkretnego przedmiotu na stronie sklepu.

3.15 Sklep może organizować okresowe promocje i przeceny, o których będzie informował na swojej stronie.

3.16 Promocje dostępne w Sklepie nie łączą się ze sobą, chyba, że Gabinet Logopedyczny “Rybka” przewidział możliwość łączenia promocji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na stronach Sklepu, przed złożeniem zamówienia.

3.17 Każda transakcja potwierdzana jest fakturą. Użytkownik, który wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję, w trakcie składania zamówienia, wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej właściwej do przesyłania tego typu faktur.

3.18 Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Gabinetu Logopedycznego “Rybka”, lub Gabinet Logopedyczny “Rybka” posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3.19 Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.

  1. REKLAMACJE

4.1 W przypadku otrzymania przedmiotu posiadającego wadę, Użytkownik może odstąpić od umowy lub domagać się od Gabinetu Logopedycznego “Rybka” wymiany towaru. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

4.2 Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną lub telefoniczną.

4.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie ( potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji etc.) oraz zostać przesłane drogą elektroniczną do Sklepu.

4.4 Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

  1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów fizycznych  w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.

5.2 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są przedmioty fizyczne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są treści cyfrowe, które Użytkownik pobrał przynajmniej raz.

5.3 Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać e-mailem na adres Sklepu.

5.4 W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Gabinet Logopedyczny “Rybka” nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Gabinet Logopedyczny “Rybka”  dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.5 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.6 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  1. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1 Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

6.2 Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

6.3 Administratorem danych osobowych jest Gabinet Logopedyczny “Rybka”. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

6.4 Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych przez Gabinet Logopedyczny “Rybka” oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.

7.4 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

7.2 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

7.3 Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  Sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją sklepu.  Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.

7.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2016 r.